Frode Thuen   |   E-mail: Frode.Thuen@hib.no   |   Domain: www.frodethuen.com

Foredrag/kurs

Frode Thuen driver omfattende foredrags- og kursvirksomhet, hovedsakelig om familie- og samlivsspørsmål og om hvordan arbeid og hjem griper inn i hverandre. Innen disse områdene er han opptatt av årsakesforhold, risiko- og beskyttende faktorer, forebyggende tiltak og behandling/terapi (på individuelt nivå) og organisatoriske og samfunnsmessige tiltak.

Noen tilbakevendende tema:

Moderne samliv og familieliv i individualitetens tidsalder:
Vi lever i en tid hvor det enkelte individ trer frem og kollektive verdier kommer stadig mer i bakgrunnen. Moter, trender og normer skifter mye fortere enn før, teknologiske fremskritt går fortere enn noensinne, og vi er mer enn noen gang blitt vår egen lykkes smed. Hva gjør dette med fellesskapet og samholdet i våre parforhold og familier – hvordan har vi det i våre intime og nære sosiale relasjoner?

“All you need is love…”
Kjærligheten er viktigere og vanskeligere å bevare, enn noen gang tidligere. Den møter indre og ytre utfordringer og trusler som vi må finne ut av for å kunne leve sammen på en god måte. Hva består vår tids utfordringer av, og hvordan kan vi best takle utfordringene?

Kjærlighet og kommunikasjon:
God kommunikasjon blir i dag ofte trukket fram som en forutsetning for et godt samliv. Og kommunikasjonssvikt og kommunikasjonsproblemer fremstår som kjærlighetens store utfordring. Men kan fokuset på kommunikasjon avlede oppmerksomheten fra mer underliggende motsetninger – som for eksempel personligmessige forskjeller og kjønnsforskjeller. Hvilke konsekvenser får idealet om kommunikasjon for parforholdet? Og hvordan henger kommunikasjon og kjønn sammen?

Startside  |  Biografi  |  Publikasjoner  |  Foredrag/kurs  |  Terapi og rådgivning  |  Kontakt  

Barn, oppvekst og foreldreskap:
Barns oppvekst er i dag svært forskjellig fra foreldrenes oppvekst. Samtidig er
forholdet mellom foreldre og barn annerledes enn i tidligere tider, og oppdrageslsesidealene er endret. Hva betyr dette for barna, foreldrene og besteforeldregenerasjonen?

Nye familieetableringer:
Familier går i oppløsning og nye familier etableres i større takt enn noensinne. Bruddene representerer nye muligheter, men også store utfordringer – både for barna og de voksne. Det samme kan man si om det å bli enslig forsørger, det å etablere seg på nytt, og det å leve i en stefamilie. Hva skal til for å komme gjennom forandringene på en god måte og lykkes i de nye familiekonstellasjonene?

To liv på en gang – om å takle krysspresset mellom arbeid og hjem:
Vi lever i en tid hvor det er stadig vanskeligere å henge med i svingene. Krav og utfordringer på jobben kolliderer med privatlivet på en slik måte at vi blir slitne, utbrente og syke. Og det går utover parforholdet og barna. Hvorfor er det blitt slik, og hvordan kan vi som enkeltindivider, par og familier – og bedrifter, organisasjoner og samfunn, gjøre det lettere å leve to liv på en gang?

Utroskap som utfordring for parforholdet:
Utroskap er blant de største truslene for parforhold og fører svært ofte til usikkerhet, tvil og konflikter dersom det blir avslørt. Og i mange tilfeller ender det i brudd. For å kunne leve videre som par etterpå, er det nødvendig at både den som har vært utro og den som er bedratt, er i stand til å takle sine respektive utfordringer.

Kliniske utfordringer i arbeid med par etter utroskap:
For parterapeuter er utroskap en stor utfordring, fordi det vanligvis fører med seg så
sterke følelser og psykiske reaksjoner, en grunnleggende tillitkrise, og stor usikkerhet – ofte hos begge parter. I den skjøre tilstanden som ofte preger slike terapiprosesser, er det lett for å miste håpet og for å trå feil. I møte med disse parene er det nyttig å ha et tydelig teoretisk perspektiv som kan være styrende for både observasjoner, fortolkninger og intervensjoner. Tilknytningsteori, slik det kommer til uttrykk gjennom emosjonfokusert parterapi tilbyr et slikt perspektiv.

Emosjonfokusert klinisk arbeid med par:
Emosjonforkusert parterapi, som er utviklet av Leslie Greenberg og Susan Johnsen
legger vekt på betydningen av grunnleggende emosjonelle bånd mellom partene, hvor forståelsen av samlivsproblemer, og de terapeutiske prinsippene er basert på tilknytningsteori. Evalueringsstudier tyder på at en slik tilnærming har større og mer varige effekter enn de fleste andre parterapiretninger. Og fremstår som noe av det mest lovende innen parterpifeltet.

Gjennom sitt engasjement ved Samlivssenteret ved Modum Bad er han også engasjert i kurstilbudet Fortsatt Forelde. Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd, som er et tilbud som Samlivssenteret har utviklet for foreldre som ikke bor sammen, og samlivskurset PREP som er utviklet i USA og som Samlivssenteret har oversatt og tilrettelagt for norske forhold.

Psykolog, professor, forfatter og formidler.